ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor inschrijving en betaling

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden Succesvol Balanceren
 2. “Succesvol Balanceren”: Succesvol Balanceren, gevestigd te Breda aan de (4817 KB) St. Ignatiusstraat 57, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69520429.
 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van Succesvol Balanceren wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

Artikel 2. Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Succesvol Balanceren en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Succesvol Opvoeden, voor de uitvoering waarvan door Succesvol Balanceren derden dienen te worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Succesvol Balanceren en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien Succesvol Balanceren niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Succesvol Balanceren in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (dit is in principe de startdatum van de opleiding of training). Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1%. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 1. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Succesvol Balanceren echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Succesvol Balanceren is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Succesvol Balanceren in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover Succesvol Balanceren, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Succesvol Balanceren verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van Succesvol Balanceren in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van Succesvol Balanceren beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 5. E-Learning

 1. Ten behoeve van het volgen van een E-learning opleiding of training (= een opleiding of training die door Succesvol Balanceren aan de Klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan Succesvol Balanceren de Klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
 2. De door Succesvol Balanceren aan de Klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Succesvol Balanceren.
 3. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een E-Learning opleiding of training. De Klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De Klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.

Artikel 6. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

 1. Annulering voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag door de Klant van de overeengekomen opleiding of training (al dan niet via E-Learning) geschiedt telefonisch via 06-53120481 of per e-mail: info@succesvolbalanceren.nl.
 2. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 175,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 50% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Na aanvang van de opleiding of training is annulering niet meer mogelijk.
 3. In overleg kan besloten worden om de opleiding of training op een later moment te laten plaatsvinden. Zolang Succesvol Balanceren hiervoor geen extra kosten hoeft te maken, zijn hier geen kosten voor de Klant aan verbonden. Succesvol Balanceren werkt echter samen met externe trainers. Als een verplaatsing plaatsvindt binnen een maand voor de oorspronkelijke datum, kan het zijn dat dit kosten met zich meebrengt.
 4. Indien een deelnemer verhinderd is, kan – na toestemming van Succesvol Balanceren – en enkel voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos een vervangende deelnemer worden afgevaardigd. Bij trainingen langer dan 1 dag: indien een deelnemer tussentijds verhinderd is, kan geen vervangende deelnemer worden afgevaardigd en is de Klant de volledige trainingskosten verschuldigd.
 5. De Klant is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door Succesvol Balanceren.
 6. In geval van ziekte van de ingeplande trainer zal Succesvol Balanceren de Klant hiervan direct van op de hoogte stellen. Succesvol Balanceren zal het uiterste doen wat in haar macht ligt om een vervangende trainer te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal de trainingsdag worden verplaatst. De Klant ontvangt hiervoor geen compensatievergoeding.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan Succesvol Balanceren of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Succesvol Balanceren ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Succesvol Balanceren niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
 3. De Klant is aan Succesvol Balanceren per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 5.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
  Daarnaast heeft Succesvol Balanceren het recht de in artikel 5 lid 2 bedoelde identificatiegegevens onmiddellijk te blokkeren, zonder dat Succesvol Balanceren aansprakelijk is voor daardoor geleden schade aan de zijde van de Klant.

Artikel 8. Verwerking (persoons)gegevens

De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan Succesvol Balanceren verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Succesvol Balanceren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van Succesvol Balanceren. De Klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar info@succesvolbalanceren.nl. De Klant en Succesvol Balanceren zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. Raadpleeg onze privacy statement voor meer specifieke informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Artikel 9. Overige rechten Succesvol Opvoeden

 1. In geval van een (ter beoordeling van Succesvol Balanceren) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen opleiding of training, behoudt Succesvol Balanceren zich het recht voor de betreffende opleiding of training te laten vervallen cq niet door te laten gaan.
 2. Succesvol Balanceren behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of training wijzigt.
 3. Succesvol Balanceren behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Succesvol Balanceren aangeboden opleidingen of trainingen.

Artikel 10. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens Succesvol Balanceren, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Succesvol Balanceren partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechtbank te Breda is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Succesvol Balanceren het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Pin It on Pinterest